santa claussanta claussanta claus
santa claus
santa claus

24

ก.พ.
 

สัตว์แทะ (Rodents) หมายถึงสัตว์สี่เท้าที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีฟันหน้า 2 คู่ (ฟันบน 2 ฟันล่าง 2) มีลักษณะโค้งยื่น เพื่อใช้สำหรับกัดหรือแทะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ฟันหน้าซึ่งต้องสามารถกำจัดได้เจริญยาวได้ตลอดชีวิตของมัน มีขนาดสั้นพอเหมาะและคมอยู่เสมอ สัตว์แทะที่มีความให้ความสำคัญกับมันทางสาธารณสุขและการเกษตร คือ หนู (rat, mouse)

2. การจำแนกชนิดของหนู

หนูเป็นสัตว์แทะ (rodent) ต้องสามารถกำจัดได้แบ่งตามลักษณะนิสัยการหากินอาหารและที่อยู่อาศัยเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆดังนี้

2.1 Domestic rodents หมายถึง สัตว์แทะพวกหนูที่อาศัยอยู่ตามการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือนที่พักอาศัยคนกินอาหารและทำรังอาศัยอยู่ในการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือน เช่น หนูท้องขาว (Roof rat, Rattus rattus) หนูหริ่งการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ (House mouse , Mus musculus)

2.2 Commensal rodents หมายถึง สัตว์แทะพวกหนูที่อาศัยกินอาหารในอาคารการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือน แต่ไม่ได้ทำรังอาศัยอยู่ในการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือน ส่วนมากจะขุดรูหรือทำรังอาศัยอยู่รอบๆบริเวณอาคารการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือน ตัวอย่างเช่น หนูท่อหรือหนูนอร์เวย์ (Norway rat or Brown rat , Rattus norvegicus)

2.3 Field rodents หมายถึง สัตว์แทะพวกหนูที่อาศัยหากินอาหารอยู่ในไร่นาโดยขุดรู และทำรังอยู่ในดิน เช่น หนูพุกใหญ่ (Great bandicoot, Bandicata indica) หนูพุกเล็ก (Lesser bandicoot, Bandicota savilei)

ปิดความเห็น บน เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
santa claus

Comments are closed.


santa claus