santa claussanta claussanta claus
santa claus
santa claus

20

ก.พ.
 

หนู เป็นสัตว์ฟันแทะประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม มีลักษณะเด่นชัดคือมีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น เพื่อใช้สำหรับกัดหรือแทะสิ่งต่างๆ เพื่อให้ฟันหน้าซึ่งต้องสามารถกำจัดได้เจริญยาวได้ตลอดชีวิตของมัน มีขนาดสั้นพอเหมาะและคมอยู่เสมอ

หนู มีความให้ความสำคัญกับมัน ทั้งทางด้านสาธารณสุข และการเกษตรทั้งนี้ เพราะหนูเป็นสัตว์แทะ ที่มีคุณสมบัติ ทางด้านชีววิทยาในการแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ต้องสามารถกำจัดได้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสภาพต่างๆ ภายในการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ได้เป็นอย่างดี ลักษณะนิสัยของ หนู ชอบการกัดทำลายวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นประจำ เช่น ตู้ โต๊ะ เพดานการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ สายไฟ สายโทรศัพท์ สายคอมพิวเตอร์ ท่อน้ำ ผ้าม่าน สบู่ เครื่องประดับต่างๆ ตามถนน คันคูน้ำ คันนา หนู ก็จะขุดรูอาศัย เป็นผลให้เกิดการชำรุดสร้างความเสียหายให้แก่การมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือนจนใช้การไม่ได้ ทำให้ต้องเสียเงินซ่อมแซมอยู่เสมอ

ด้านการเกษตรนั้นส่วนใหญ่ก็เพื่อดำรงชีวิตและแพร่พันธุ์ต่อไป หากการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ใดมีหนูย่อมมีความสร้างความเสียหายให้แก่การมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือนจากการทำลายของ หนู ติดตามมา นอกจากผลสร้างความเสียหายให้แก่การมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือนที่เกิดจากการกัดทำลายของ หนู ทำให้สร้างความเสียหายให้แก่การมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือนด้านการเกษตรและเศรษฐกิจแล้ว ประกอบกับพฤติกรรมในการดำรงชีวิตของมันทำให้มันเป็นตัวการให้ความสำคัญกับมันที่นำโรคต่างๆ มาสู่คนได้ ดังนั้น จะศึกษาเรื่อง หนู ที่มีความให้ความสำคัญกับมันโดยเฉพาะในทางสาธารณสุขและการเกษตรเท่านั้น

หนูที่มีความให้ความสำคัญกับมันทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะหนูที่อาศัยทำรังและหากินอยู่ในการมีบ้านสะอาดช่วย

ปิดความเห็น บน สัตว์ฟันแทะ
santa claus

Comments are closed.


santa claus